MARKA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Patent Danışmanlık A.Ş.  Vekil firma olarak anılacaktır ,diğer tarafta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . başvuran firma/Şahıs olarak anılacaktır) konusu marka tescil işlemleri olan iş bu sözleşme şartlarında mutabık kalmışlar ve irade birliği ile imza altına almışlardır.

 

SÖZLEŞME KONUSU  : İş bu sözleşmenin konusunu başvurucu adına Türk Patent Enstitüsü nezrinde başvurusu yapılacak olan marka/lar ‘a dair başvuru işlemleri ve dosyanın takibi hizmetleri oluşturmaktadır.

 

 

SÖZLEŞME ŞARTLARI

 

1-  İş bu sözleşme ile, marka tescili amacıyla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK ve ilgili yönetmelikler uyarınca tescil başvuru dosyası vekil firma tarafından hazırlanacak ve  Türk Patent Enstitüsü nezrinde başvuru işlemleri yerine getirilecektir.

 

2- Başvurucu, kendisine  yapılan bildirimden itibaren 3 iş günü içerisinde başvuru harçları ve hizmet bedelini  vekil firmaya ödemekle yükümlüdür.

 

3- Başvurunun, marka ile ilgili olarak rüçhan hakkı olduğunu beyanla,  rüçhanlı başvuru yapmayı talep etmesi halinde, başvuru harçlarının yatırılması ile birlikte 2 iş günü içerisinde rüçhan bilgi ve belgelerini  vekil firmaya  teslim etmekle yükümlüdür.

 

3-  Vekil firma, hizmet bedeli ve başvuru harçlarının kendisine ödenmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde marka tescil başvurusunu yapmakla yükümlüdür.  

 

4-  Marka tescil başvurusunun benzer marka bulunması nedeniyle reddedilmesi halinde vekil firma sorumlu değildir. Başvurucu bu hususu kabul etmektedir.

 

5-  Logo benzerliğinden dolayı marka tescil başvurusunu reddedilmesi halinde vekil firmanın hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6- Sözleşmede kararlaştırılan iş sadece danışmanlık ve müracaatla ilgili olup daha sonra ortaya çıkabilecek ihtar,itiraz ve davaları kapsamamaktadır.Bu tip işler ayrı bir bedele tabidir.

 

7- Marka tescil başvurusuna yapılacak olan itirazlar neticesinde başvurunun reddi ve yeniden inceleme değerlendirme kuruluna başvuruda bulunulması halinde, itiraz harçları ve YDK hizmet bedeli ,marka başvuru harcından ayrı olarak ödenecektir.  Başvurucu bu hususu kabul ve beyan etmektedir.

 

8-  Markanın  tesciline karar verildikten sonra ödenmesi gereken marka tescil belgesi düzenleme harcı marka  sahibine aittir. Marka tescil harcının ödenmemesinden dolayı kaynaklanan tescil işleminin iptalinden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.

 

9- İş bu başvurudan kaynaklanan tüm yazılı ve sözlü bildirimler taraflara ait adresler üzerinden gerçekleştirilecektir. Taraflardan birisine ait adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflara ait resmi internet adresleri-e-mail adreslerine yapılacak olan bildirimler, taraflara ait teyitli fakslarla yapılacak olan bildirimler geçerli kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan vekil firma sorumlu tutulamaz.

 

10- Marka tescil başvurusu tamamlandıktan ve tescil işlemi bittikten itibaren marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü nezrinde yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarih, başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıl olup, başvurucu bu hususun tarafına bildirildiğini kabul etmektedir.  Vekil firmanın sorumluluğu tescil belgesinin teslimi ile sona ermektedir.

 

11-Tescil işlemleri yürütülürken ortaya çıkabilecek harç artışlarından vekil firma sorumlu tutulamaz.Bu artışlar başvurucu tarafından karşılanır.Bu artışların ödenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek kayıplardan vekil firma sorumlu değildir.

 

12-Vekil firmanın bilgisi dışında herhangi bir kurum veya kişiye yapılan ödemelerden vekil firma sorumlu değildir.

 

13-İşbu sözleşmenin süresi belge teslim tarihi ile sınırlı olup uzatılması vekil firma ile başvurucunun ortak kararına bağlıdır.

 

14-Marka başvurularında emtia listesi başvurucunun onayına  sunulmuş olup, yanlış bildirimden vekil firma sorumlu değildir.

 

15-Başvurucu sözleşme şartlarını yerine getiremez ve yine sözleşmede belirtilen şartlara uymaz ise vekil firma verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz.Bu durumda vekil firma sözleşmeyi tek taraflı fesh hakkına sahiptir.

 

16- Vekil firma, iş bu sözleşme kapsamında başvurusunda bulunulan marka ve marka başvurusu esnasında başvurucuya ait öğrenilen ticari sırları saklamakla yükümlüdür.

 

17- Bu sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümünde Üsküdar Hukuk ve İcra Mahkemeleri yetkilidir.

 

Başvuran Firma/Şahıs                                                                                                                Vekili Firma